Vedtekter for Aldri et år uten

Vedtektene er revidert i 2023.

1. FORMÅL

1. Hva: Forening for å fremme en bedre skole og et tryggere nærmiljø rundt skolen i Økern Torgvei 40.

2. Hvordan: Foreningen skal hvert år arrangere en sommertur til Hudøy (ev. annet sted dersom man av en eller annen grunn ikke kan dra dit) for barn ved Refstad skole. I forkant av denne turen skal det av styret nedsettes arbeidsgrupper som skal forberede turen.

3. Hvorfor: Gruppene skal gjennomføre prosjekter og aktiviteter som fremmer samarbeid og lokal identitetsfølelse.


2. ORGANISERING

Årsmøtet: Foreningens øverste organ er Årsmøtet.

1. Årsmøtet avholdes hvert år, senest innen 15. november.

2. På årsmøtet velges et styre som skal bestå av leder, kasserer og fem (5) styremedlemmer.

3. Maksimum 4 og minimum 3 styremedlemmer er til enhver tid på valg, inkludert leder og kasserer. Leder og kasserer er på valg annethvert år.

4. Man velges for to år av gangen.

5. Det er tillatt å bli gjenvalgt til samme rolle, men en person kan kun inneha en rolle for én periode av gangen. Det er således ikke tillatt å bli gjenvalgt for umiddelbart påfølgende perioder.

6. Styret konstituerer seg selv (bortsett fra leder og kasserer) på første møte.

7. Dersom det kommer til voteringer kreves det simpelt flertall blant de fremmøtte.

8. Årsmøtet velger også kommende års valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å fremme kandidater valgbare til Styret. Valgkomiteen består av 3 personer.

9. Ekstraordinært årsmøte kan kreves dersom mer enn halvparten av Styret krever dette (for eksempel ved suppleringsvalg).

10. Årsmøtet velger også en revisor, som på vegne av Årsmøtet gjennomgår Styrets regnskap.


2. Styret

Mellom årsmøtene er Styret det utøvende organet.

1. Styret er ansvarlig for Foreningens økonomi og inntektsbringende tiltak.

2. Styret bestemmer således størrelsen på påmeldingsavgiften.

3. Alle inn- og utbetalinger skal godkjennes av Styret.

4. Styret er ansvarlig for Foreningens økonomi og styringsorgan for alle aktiviteter i Foreningens regi.

5. Dersom det kommer til voteringer kreves simpelt flertall.


3. Økonomi

1. Styret har ansvar for å forvalte Foreningens midler i henhold til god forvaltningsskikk.

2. Foreningen drives som en non-profit organisasjon, og det er således intet mål å øke egenkapitalen eller maksimalisere resultatet.

3. For å sikre videre drift skal egenkapitalen til enhver tid være over NOK 50.000, men bør ikke overstige NOK 200.000,-

4. Ved større investeringer og ytterligere bruk av egenkapitalen skal styret ha godkjenning fra Årsmøtet.

5. Dersom Foreningen på et tidspunkt velger å nedlegge aktiviteten skal overskytende midler etter at boet er gjort opp overføres uavkortet til FAU ved Refstad skole.


VEDTAK:

En mindre justering ble enstemmig vedtatt på foreningens årsmøte i Skogvollveien 33D 10. oktober 2023. Dette erstattet tidligere punkt 2.1.5. (gjenvalg).

En mindre justering ble enstemmig vedtatt på Foreningens årsmøte på Refstad skole 18. oktober 2017. Dette erstattet tidligere endringer; 17. oktober 2016 (egenkapitalgrense), 7. november 2013, 3. desember 2012, 28. oktober 2010, 1. november 2002.