Vedtekter for «Aldri et år uten…»

Vedtekter for «Aldri et år uten…»

Revidert på Årsmøtet 7. november 2013

1. FORMÅL
1.1. Hva: Forening for å fremme en bedre skole og et tryggere nærmiljø rundt skolen i Økern Torgvei 40.
1.2. Hvordan: Foreningen skal hvert år arrangere en sommertur til Hudøy (ev. annet sted dersom man av en eller annen grunn ikke kan dra dit). I forkant av denne turen skal det av Styret nedsettes arbeidsgrupper som skal forberede turen.
1.3. Hvorfor: Gruppene skal gjennomføre prosjekter og aktiviteter som fremmer samarbeid og lokal identitetsfølelse.

2. ORGANISERING
2.1. Årsmøtet: Foreningens øverste organ er Årsmøtet.
2.1.1. Årsmøtet avholdes hvert år, senest innen 15. november.
2.1.2. På årsmøtet velges et styre som skal bestå av leder, kasserer og fem (5) styremedlemmer.
2.1.3. Maksimum 4 og minimum 3 av styrets medlemmer er til en hver tid på valg, inkludert leder og kasserer. Leder og kasserer er på valg annethvert år.

2.1.4. Man velges for to år av gangen.
2.1.5. Man kan ta gjenvalg for en periode, men da i en annen rolle enn den man hadde i første periode.
2.1.6. Styret konstituerer seg selv (bortsett fra leder og kasserer) på første møte.

2.1.7. Dersom det kommer til voteringer kreves det simpelt flertall blant de fremmøtte.

2.1.8. Årsmøtet velger også kommende års valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å fremme kandidater valgbare til Styret. Valgkomiteen består av 3 personer.
2.1.9. Ekstraordinært årsmøte kan kreves dersom mer enn halvparten av Styret krever dette (for eksempel ved suppleringsvalg).
2.1.10. Årsmøtet velger også en revisor, som på vegne av Årsmøtet gjennomgår Styrets regnskap.

2.2. Styret: Mellom årsmøtene er Styret det utøvende organet.
2.2.1. Styret er ansvarlig for Foreningens økonomi og inntektsbringende tiltak.
2.2.2. Styret bestemmer således størrelsen på påmeldingsavgiften.
2.2.3. Alle inn- og utbetalinger skal godkjennes av Styret.
2.2.4. Styret er ansvarlig for Foreningens økonomi og styringsorgan for alle aktiviteter i Foreningens regi.
2.2.5. Dersom det kommer til voteringer kreves simpelt flertall.

2.3. Økonomi:
2.3.1. Styret har ansvar for å forvalte Foreningens midler i henhold til god forvaltningsskikk.
2.3.2. Foreningen drives som en non-profit organisasjon, og det er således intet mål å øke egenkapitalen eller maksimalisere resultatet.
2.3.3. For å sikre videre drift skal egenkapitalen til enhver tid være mellom NOK 50.000 og NOK 100.000.
2.3.4. Ved større investeringer og ytterligere bruk av egenkapitalen skal styret ha godkjenning fra Årsmøtet.
2.3.5. Dersom Foreningen på et tidspunkt velger å nedlegge aktiviteten skal overskytende midler etter at boet er gjort opp overføres uavkortet til FAU ved Løren skole.

VEDTAK:
Vedtektene ble enstemmig vedtatt på Foreningens årsmøte på Løren skole 7. november 2013, og erstatter således vedtektene vedtatt ved opprinnelig stiftelsesmøte, fredag 1. november 2002 og endring 28. oktober 2010 og 3. desember 2012.

Legg inn en kommentar