Innkalling årsmøte for 2013, stiftelsen Aldri et år uten…

Innkalling årsmøte for 2013, stiftelsen Aldri et år uten…

Styret i Aldri et år uten… innkaller til årsmøte Torsdag 7. november klokken 19.00-20:00 på personalrommet på Løren skole.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
 3. Årsmelding fra årets Hudøy-tur
  Årsmelding presenteres av Styrets leder, Rune Kibsgaard Sjøhelle
 4. Regnskap
  Regnskap presenteres av Styrets kasserer, Eli Hanto Moen
 5. Endring av vedtektenes pkt 2.1.
  For å sikre kontinuitet i Styret, for å justere arbeidsfordelingen og for å tilpasse vedtektene til å være mer praktiske, foreslås å endre flere underpunkter i pkt 2.1. Endrede punkter markert i rødt. Det foreslås å slå sammen rollene som kasserer/påmeldingsanvarlig med busslisteansvarlig og heller lage en undergruppe her. Blant annet for å fordele arbeidsbelastningen i Styret noe jevnere. Derfor foreslås å ta ned antall styremedlemmer fra 6+kasserer og leder til 5+kasserer og leder.

  Lenke til dagens vedtekter

  Fra:
  2.1. Årsmøtet: Foreningens øverste organ er Årsmøtet.
  2.1.1. Årsmøtet avholdes hvert år, senest innen 15. november.
  2.1.2. På årsmøtet velges et styre som skal bestå av leder, kasserer og seks (6) styremedlemmer.
  2.1.3. Maksimalt 6 og minimalt 3 av styrets medlemmer er til en hver tid på valg, inkludert leder og kasserer. Leder og kasserer er på valg annethvert år.

  2.1.4. Man velges for to år av gangen.
  2.1.5. Man kan ta gjenvalg for en periode, men da i en annen rolle enn den man hadde i første periode.
  2.1.6. Dersom det kommer til voteringer kreves det simpelt flertall blant de fremmøtte. Utover dette konstituerer Styret seg selv på første møte, senest tre (3) uker etter Årsmøtet.
  2.1.7. Årsmøtet velger også kommende års valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å fremme kandidater valgbare til Styret. Valgkomiteen består av 3 personer.
  2.1.8. Ekstraordinært årsmøte kan kreves dersom mer enn halvparten av Styret krever dette (for eksempel ved suppleringsvalg).
  2.1.9. Årsmøtet velger også en revisor, som på vegne av Årsmøtet gjennomgår Styrets regnskap.

  Til:
  2.1. Årsmøtet: Foreningens øverste organ er Årsmøtet.
  2.1.1. Årsmøtet avholdes hvert år, senest innen 15. november.
  2.1.2. På årsmøtet velges et styre som skal bestå av leder, kasserer og fem (5) styremedlemmer.
  2.1.3. Maksimum 4 og minimum 3 av styrets medlemmer er til en hver tid på valg, inkludert leder og kasserer. Leder og kasserer er på valg annethvert år.

  2.1.4. Man velges for to år av gangen.
  2.1.5. Man kan ta gjenvalg for en periode, men da i en annen rolle enn den man hadde i første periode.
  2.1.6. Styret konstituerer seg selv (bortsett fra leder og kasserer) på første møte.
  2.1.7. Dersom det kommer til voteringer kreves det simpelt flertall blant de fremmøtte.

  2.1.8. Årsmøtet velger også kommende års valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å fremme kandidater valgbare til Styret. Valgkomiteen består av 3 personer.
  2.1.9. Ekstraordinært årsmøte kan kreves dersom mer enn halvparten av Styret krever dette (for eksempel ved suppleringsvalg).
  2.1.10. Årsmøtet velger også en revisor, som på vegne av Årsmøtet gjennomgår

 6. Valg av nytt styre
  Valgkomiteen har bestått av Linda Fraurud og Trine Melgård
 7. I utgangspunktet var hele sju av Styrets åtte medlemmer på valg og ville enten måtte byttes ut, eller gjenvelges for to nye år. Dette ville ha ført til et styre, som ville måtte starte nærmest helt på nytt. Det er heller ikke i tråd med dagens vedtekter. For å tilpasse situasjonen og sikre kontinuitet foreslås at tre av dagens styremedlemmer gis anledning til å stille til valg for ett år. Årsmøtet må godkjenne dette avviket.

  Valgkomiteens forslag:

  • Leder: Rune Kibsgaard Sjøhelle (velges for ett år)
  • Kasserer: Tone Rogstadkjærnet (velges for to år), tiltenkt ansvar for økonomi, påmelding, og busstransport
  • Styremedlem: Marian Seiergren (velges for ett år), tiltenkt ansvar for redaksjon og informasjon
  • Styremedlem: Nina Jøranson (velges for ett år), tiltenkt ansvar for helse- og sosial
  • Styremedlem: Endre Berge (velges for to år), tiltenkt ansvar for mat
  • Styremedlem: Linda Fraurud (velges for to år), tiltenkt ansvar for aktivitet

  Dag Andre Nymoen, som har hatt ansvar for transport, er ikke på valg.

 8. Valg av valgkomite
  I henhold til vedtektene skal det velges en valgkomite, bestående av tre personer. Valgkomiteens oppgave er å fremme kandidater valgbare til Styret.
 9. Eventuelt
  Saker til Eventuelt må meldes Styrets leder innen starten av møtet.

Legg inn en kommentar